Μια επείγουσα έκκληση
   
  Σύνοψη
  Την έκκληση υπογράφουν
  Η συρρίκνωση του πληθυσμού
  Τα αναγκαία μέτρα προστασίας
 

Τι πρέπει να γίνει

  Προκλήσεις και οφέλη
 
  Το μεσογειακό κοινό δελφίνι
  Τα δελφίνια που εξαφανίζονται ΒΙΝΤΕΟ
  Σχετική βιβλιογραφία
  Δημιουργοί
 
  pdf
   
 

 

     
     
 

Σχετική βιβλιογραφία

 
     
 

 

Μια επείγουσα έκκληση (pdf)

 

 

Agazzi S., Bearzi G., Costa M., Bonizzoni S., Politi E. 2008. Abundance trend of short-beaked common dolphins in the eastern Ionian Sea: one of the lest central Mediterranean stocks is vanishing. Proceedings of the 22nd Annual Conference of the European Cetacean Society. Egmond aan Zee, The Netherlands, 10-12 March 2008.

Bearzi G. 2006. Preliminary report on the impact of fishing on common dolphins in the area of Kalamos, Greece (eastern Ionian Sea). 4th Meeting of the ACCOBAMS Scientific Committee. Monaco, 5-8 November 2006. 12 pp.

Bearzi G. 2006. Priority Actions for the Conservation of short-beaked common dolphins in the Mediterranean Sea. 4th Meeting of the ACCOBAMS Scientific Committee. Monaco, 5-8 November 2006. 9 pp.

Bearzi G. 2006. Short-beaked common dolphin Delphinus delphis (Mediterranean subpopulation). 2003 Assessment. Pp. 130-136 in Reeves R.R., Notarbartolo di Sciara G. (compilers and editors). The status and distribution of cetaceans in the Black Sea and Mediterranean Sea. IUCN Centre for Mediterranean Cooperation, Malaga, Spain.

Bearzi G. 2007. The endangered Mediterranean common dolphins: is there anyone interested in their conservation? 3rd Meeting of the Parties to the Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS), Dubrovnik, Croatia, 22-25 October, 2007. 3 pp.

Bearzi G., Agazzi S., Gonzalvo Villegas J., Costa M., Bonizzoni S., Politi E., Piroddi C., Reeves R.R. 2008. Overfishing and the disappearance of short-beaked common dolphins from western Greece. Endangered Species Research 5:1-12.

Bearzi G., Costa M., Photopoulos T. 2005. High human-related mortality of dolphins in the area of Kalamos, western Greece. A report to the Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS). August 23rd, 2005.

Bearzi G., Politi E., Agazzi S., Azzellino A. 2006. Prey depletion caused by overfishing and the decline of marine megafauna in eastern Ionian Sea coastal waters (central Mediterranean). Biological Conservation 127(4):373-382.

Bearzi G., Politi E., Agazzi S., Bruno S., Costa M., Bonizzoni S. 2005. Occurrence and present status of coastal dolphins (Delphinus delphis and Tursiops truncatus) in the eastern Ionian Sea. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 15:243-257.

Bearzi G., Politi E., Agazzi S., Bruno S., Costa M., Bonizzoni S., Gonzalvo J. 2005. The decline of short-beaked common dolphins Delphinus delphis in Eastern Ionian Sea coastal waters. P. 29 in K. Stockin, A. Vella and P.G.H. Evans. Proceedings of the Workshop “Common dolphins: current research, threats and issues”. European Cetacean Society Newsletter Special Issue 45.

Bearzi G., Reeves R.R. 2005. Where did the Mediterranean’s common dolphin go? Ecologia Mediterranea 30(2):111-112.

Bearzi G., Reeves R.R., Notarbartolo di Sciara G., Politi E., Cañadas A., Frantzis A., Mussi B. 2003. Ecology, status and conservation of short-beaked common dolphins (Delphinus delphis) in the Mediterranean Sea. Mammal Review33(3):224-252.

Frantzis A., Alexiadou P., Paximadis G., Politi E., Gannier A., Corsini-Foka M. 2003. Current knowledge of the cetacean fauna of the Greek Seas. Journal of Cetacean Research and Management 5:219-232.

Gonzalvo J., Bearzi G., Agazzi S., Piroddi C. 2008. Fisheries and the decline of short-beaked common dolphins in western Greece. Proceedings of the 22nd Annual Conference of the European Cetacean Society. Egmond aan Zee, The Netherlands, 10-12 March 2008.

Johnson C., Johnson G. 2008. Disappearing dolphins (Video documentary). Part 4 of the 5-piece series ‘Whales of the Mediterranean Sea’. Produced by earthOCEAN - http://www.earthocean.tv/series/whalesmed_part4.html

Papaconstantinou C., Caragitsou H., Panos T. 1985. Preliminary utilization of trawl survey data for hake (M. merluccius) population dynamics from the Western Greek waters. FAO Fisheries Report 345:87-92.

Papaconstantinou C., Stergiou K. 1995. Biology and fishery of hake, Merluccius merluccius L., 1758, in the eastern Mediterranean. Pp. 149-180 in Alheit J., Pitcher T.J. (eds.) Hake: fisheries products and markets. Fish and Fisheries Series 15. Chapman & Hall, London.

Papathanassiou E., A. Zenetos (eds) 2005. State of the Hellenic marine environment, Hellenic Centre for Marine Research, Athens, Greece.

Perrin W.F. 1988. Dolphins, porpoises, and whales. An Action Plan for the conservation of biological diversity: 1988-1992. International Union for the Conservation of Natural Resources, Gland, Switzerland.

Politi E., Bearzi M., Notarbartolo di Sciara G., Cussino E., Gnone G. 1992. Distribution and frequency of cetaceans in the waters adjacent to the Greek Ionian islands. European Research on Cetaceans 6:75-78.

Politi E., Bearzi G. 2004. Evidence of decline for a coastal common dolphin community in the eastern Ionian Sea. European Research on Cetaceans 15:449-452.

Politou C.Y., Chilari A., Dokos J., Kallianiotis A., Tserpes G., Peristeraki P. 2006. Identification of the nurseries of hake and deep-water pink shrimp in the Greek waters using trawl survey data. Working paper, STECF/SGMED-06-01 Sub-group meeting on Sensitive and Essential Fish Habitats in the Mediterranean, Rome 6-10 March 2006.

Reeves R.R., Leatherwood S. 1994. Dolphins, porpoises and whales: 1994-1998. Action Plan for the conservation of cetaceans. IUCN/SSC Cetacean Specialist Group, Gland, Switzerland.

Reeves R.R., Smith B.D., Crespo E., Notarbartolo di Sciara G. 2003. Dolphins, whales, and porpoises: 2000–2010 conservation action plan for the world’s cetaceans. IUCN, Gland, Switzerland.

Somarakis S., Ganias K., Siapatis A., Koutsikopoulos C., Machias A., Papaconstantinou C. 2006a. Spawning habitat and daily egg production of sardine (Sardina pilchardus) in the eastern Mediterranean. Fisheries Oceanography 15(4):281-292.

Somarakis S, Machias A, Koutsikopoulos C, Maraveya E, Giannoulaki M, Tsimenides, N. 2000. Distribution of anchovy and its spawning grounds off the central Aegean and Ionian Seas. Proceedings of the 6th Panhellenic Symposium on Oceanography and Fisheries 2:94-98 (in Greek).

Somarakis S., Tsianis D.E., Machias A., Stergiou K.I. 2006b. An overview of biological data related to anchovy and sardine stocks in Greek waters. Pp. 56-64 in M.L.D. Palomares, K.I. Stergiou, D. Pauly (eds.) Fishes in databases and ecosystems. Fisheries Centre Research Reports 14(4). Fisheries Centre, University of British Columbia.

Stergiou K.I., Moutopoulos D.K., Tsikliras A.C. 2007a. Spatial and temporal variability in Hellenic marine fisheries landings. Pp. 141-150 in C. Papaconstantinou, A. Zenetos, V. Vassilopoulou, G. Tserpes (eds.) State of Hellenic fisheries. Hellenic Centre for Marine Research.

Stergiou K.I., Moutopoulos D.K., Tsikliras A.C., Papaconstantinou C. 2007b. Hellenic marine fisheries: a general perspective from the National Statistical Service data. Pp. 132-140 in C. Papaconstantinou, A. Zenetos, V. Vassilopoulou, G. Tserpes (eds.) State of Hellenic fisheries. Hellenic Centre for Marine Research.