Μια επείγουσα έκκληση
   
  Σύνοψη
  Την έκκληση υπογράφουν
  Η συρρίκνωση του πληθυσμού
  Τα αναγκαία μέτρα προστασίας
 

Τι πρέπει να γίνει

  Προκλήσεις και οφέλη
 
  Το μεσογειακό κοινό δελφίνι
  Τα δελφίνια που εξαφανίζονται ΒΙΝΤΕΟ
  Σχετική βιβλιογραφία
  Δημιουργοί
 
  pdf
   
 

 

     
     
 

Η πρόκληση της εφαρμογής και τα οφέλη των διαχειριστικών μέτρων

 
     
 

Η λήψη μέτρων διαχείρισης της αλιείας σε «Περιοχές Natura 2000» είναι δυνατή στα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Τα Κράτη-Μέλη μπορούν να λάβουν μέτρα χωρίς διακρίσεις, ώστε να ελαττώσουν την επίδραση της αλιείας στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος μέσα στην ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων από τις ακτές τους (στην περίπτωση της Ελλάδας 6 ναυτικά μίλια).

Η απαγόρευση της βιντζότρατας από την 31η Μαΐου 2010, που απαιτεί ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1967/2006 δεν θα προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα, αφού η περίοδος αλιείας με βιντζότρατα είναι ήδη περιορισμένη στους έξι μήνες τον χρόνο. Στην διάρκεια του υπόλοιπου έτους οι χρήστες της βιντζότρατας συνήθως ψαρεύουν με στατικά δίχτυα. Η επιβολή της απαγόρευσης θα έχει συνεπώς ως αποτέλεσμα αυτά τα σκάφη (που είναι 24) να ψαρεύουν με στατικά δίχτυα όλο το χρόνο. Οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος μπορεί να αντισταθμιστεί μερικώς με την αύξηση των αλιευμάτων που θα προκύψουν από την προοδευτική επανάκαμψη των τοπικών ιχθυοαποθεμάτων.

Για να αποφευχθεί η περαιτέρω καταστροφή του οικοσυστήματος και η απώλεια της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και αναμένοντας τον σχεδιασμό μέτρων μακροχρόνιας διαχείρισης, οι Ελληνικές αρχές θα μπορούσαν να υιοθετήσουν Μέτρα Εκτάκτου Ανάγκης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2371/2002 (Άρθρα 7 και 8). Μέτρα Εκτάκτου Ανάγκης θα μπορούσαν επίσης να υιοθετηθούν μέσω Προεδρικών Διαταγμάτων ή Υπουργικών Αποφάσεων (νομοθετικό πλαίσιο που περιγράφεται στον Νόμο 420/70, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 1740/87).

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (Κανονισμός 1198/2006) υπάρχουν δυνατότητες όπως η χρηματοδότηση μέτρων που περιλαμβάνουν την προσωρινή παύση κάποιων αλιευτικών δραστηριοτήτων ή την αύξηση επιλεκτικότητας αλιευτικών εργαλείων. Αυτά τα μέτρα μπορούν να υιοθετηθούν αν η Ελληνική Κυβέρνηση τα προτείνει στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

Εναλλακτικές ευκαιρίες ή/και αποζημιώσεις μπορούν να προσφερθούν στους αλιείς που θα υποχρεωθούν να αφήσουν την εργασία τους. Μία δυνατότητα που πρέπει να διερευνηθεί είναι αυτή του αλιευτικού τουρισμού, κάτι το οποίο προϋποθέτει όμως τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία.

Σημαντικότατη κρίνεται και η ανάγκη χαρτογράφησης και προστασίας των λιβαδιών Ποσειδωνίας και των περιοχών με ασβεστοφυκικούς βυθούς με κοραλλιοειδή ερυθροφύκη, την λεγόμενη «τραγάνα», βάσει του Κανονισμού 1967/2006.

 

 

Συνεπώς, όλες οι πλευρές μπορούν να βγουν ωφελημένες και υπάρχει η ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα θετικό παράδειγμα για το πως οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά για να επιλύσουν ένα ειδικό και καλά τεκμηριωμένο περιβαλλοντικό και κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα.

 

 

 

Τα οφέλη από τις διαχειριστικές δράσεις που προτείνονται περιλαμβάνουν:

1) Την βιωσιμότητα της αλιείας

2) Την προστασία μια σημαντικής περιοχής αναπαραγωγής ψαριών

3) Την ανάνηψη του οικοσυστήματος

4) Αυξημένη βιοποικιλότητα και υπηρεσίες οικοσυστήματος

5) Αυξημένη αισθητική και πολιτιστική αξία στην περιοχή

6) Αυξημένες ευκαιρίες για βιώσιμο οικοτουρισμό, όπως ο παράκτιος αλιευτικός τουρισμός.