Μια επείγουσα έκκληση
   
  Σύνοψη
  Την έκκληση υπογράφουν
  Η συρρίκνωση του πληθυσμού
  Τα αναγκαία μέτρα προστασίας
 

Τι πρέπει να γίνει

  Προκλήσεις και οφέλη
 
  Το μεσογειακό κοινό δελφίνι
  Τα δελφίνια που εξαφανίζονται ΒΙΝΤΕΟ
  Σχετική βιβλιογραφία
  Δημιουργοί
 
  pdf
   
 

 

     
     
 

Τα αναγκαία μέτρα προστασίας

 
 

 
 

Η θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Λευκάδας και γύρω από τον Κάλαμο είναι σημαντική περιοχή αναπαραγωγής κοπαδιών επιπελαγικών ψαριών (Somarakis et al. 2000, 2006a,b) και συγκέντρωσης γόνου μπακαλιάρου (Politou et al. 2006), γεγονός που καθιστά αυτόν τον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας Natura 2000 υποψήφιο για ειδική προστασία με βάση τις Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων της Μεσογείου.

Εκτός από τα κοινά δελφίνια, η περιοχή φιλοξενεί και μια μόνιμη κοινότητα ρινοδέλφινων Tursiops truncatus. Απειλούμενα είδη όπως η μεσογειακή φώκια Monachus monachus και η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta παρατηρούνται τακτικά. Όλα αυτά τα είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας για τα Ενδιαιτήματα.

Για να μειωθεί η ισχύουσα υπερεκμετάλλευση, για να προστατευθεί η τοπική βιοποικιλότητα, για να εξασφαλιστούν στο διηνεκές οι υπηρεσίες που προσφέρει το οικοσύστημα, για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα της αλιείας και για να δοθεί η ευκαιρία στην απειλούμενη θαλάσσια μεγαπανίδα να επιβιώσει, χρειάζονται μέτρα διαχείρισης της αλιείας.

 

Η περιοχή Natura 2000 GR2220003* ανήκει στην Διοικητική Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, Νομαρχία Κεφαλλονιάς.

* Απόφαση της Επιτροπής 19 Ιουλίου 2006, σε συνέχεια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43/EEC, κατάλογος των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας για την μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή (ανακοινωθείσα υπό το έγγραφο με αριθμό C(2006) 3261) (2006/613/EC). Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 259/1 της 21.9.2006.

 

 

«Η γεωμορφολογία των ακτών αυτών των νησιών δημιουργεί ποικιλία ενδιαιτημάτων για την θαλάσσια και χερσαία χλωρίδα και πανίδα. Στα προφυλαγμένα νερά του αρχιπελάγους, σημαντικά είδη θαλάσσιων θηρευτών που βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας είναι μόνιμα ή κοινά, υποδεικνύοντας τον βιολογικό πλούτο της περιοχής.»

Από το «Natura 2000 στην Ελλάδα»

 

 

Σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον

Προσαρμοσμένο από: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/environment/natura_2000_el.htm

Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο περιοχών προστασίας της φύσης σε Ευρωπαϊκή κλίμακα, που δημιουργήθηκε υπό την Οδηγία για τα Ενδιαιτήματα (92/43/EEC) και την Οδηγία για τα Πουλιά 79/409/EEC. Ο σκοπός του δικτύου είναι να εξασφαλίσει την μακροχρόνια επιβίωση των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων της Ευρώπης.

Η ευθύνη για την πρόταση περιοχών Natura 2000 ανήκει σε κάθε Κράτος Μέλος.

Οι περιοχές Natura 2000 δεν προορίζονται να είναι αναγκαστικά περιοχές «απόλυτης προστασίας», αλλά περιοχές όπου απαιτείται αειφορική χρήση των φυσικών πόρων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό μπορεί να απαιτούνται ειδικά μέτρα διαχείρισης της αλιείας με στόχο την προστασία εκείνων των ειδών και των ενδιαιτημάτων για χάρη των οποίων η περιοχή εντάχθηκε στο δίκτυο. Τα μέτρα διαχείρισης της αλιείας σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να αποφασιστούν στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και της απουσίας διακρίσεων.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εγκαθίδρυση ενός θαλάσσιου δικτύου περιοχών προστασίας υπό το καθεστώς Natura 2000 υπάρχουν στις Οδηγίες για την εγκαθίδρυση του δικτύου Natura 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον. Εφαρμογή των Οδηγιών για τα Ενδιαιτήματα και τα Πουλιά.

Το εγχειρίδιο οδηγιών «Μέτρα για την αλιεία για θαλάσσιες περιοχές Natura 2000» έχει στόχο να διευκολύνει το έργο κάθε ενδιαφερόμενου μέρους και των αρχών των Κρατών Μελών όταν ετοιμάζουν και ζητούν μέτρα διαχείρισης της αλιείας υπό την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.