Μια επείγουσα έκκληση
   
  Σύνοψη
  Την έκκληση υπογράφουν
  Η συρρίκνωση του πληθυσμού
  Τα αναγκαία μέτρα προστασίας
 

Τι πρέπει να γίνει

  Προκλήσεις και οφέλη
 
  Το μεσογειακό κοινό δελφίνι
  Τα δελφίνια που εξαφανίζονται ΒΙΝΤΕΟ
  Σχετική βιβλιογραφία
  Δημιουργοί
 
  pdf
   
 

 

     
     
 

Τι μπορεί να γίνει

 
     
 

Κάνοντας αναφορά στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕC) No 1967/20063 σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα

και θεωρώντας ότι μέτρα διαχείρισης της αλιείας σε «Περιοχές Natura 2000» είναι δυνατά στα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

συστήνουμε την επείγουσα ανάληψη δράσης σε αυτήν την Περιοχή Natura 2000, που να περιλαμβάνει:

 

Αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και του Κανονισμού 1967/2006 και επιβολή κατάλληλων προστίμων για την παράνομη αλιεία.
   

Άμεσους χρονικούς περιορισμούς στα γρι-γρι και τις μηχανότρατες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι μέθοδοι αλιείας είναι απολύτως βιώσιμες και δεν βλάπτουν το οικοσύστημα και την βιοποικιλότητα του, και τους απειλούμενους πληθυσμούς των δελφινιών (άμεσα ή έμμεσα). Επιπλέον της υπάρχουσας νομοθεσίας, στην συγκεκριμένη περιοχή η αλιεία με γρι-γρι θα πρέπει να επιτρέπεται Μάιο με Οκτώβριο και η αλιεία με μηχανότρατα Νοέμβριο με Μάρτιο.

   
Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1967/2006, που απαιτεί την απαγόρευση της βιντζότρατας από την 31η Μαΐου 2010. Είναι γνωστό ότι η βιντζότρατα καταστρέφει τα οικοσυστήματα και έχει απαγορευτεί στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.
   

Υιοθέτηση μεγαλύτερου μεγέθους ματιού από τα σκάφη παράκτιας αλιείας που χρησιμοποιούν στατικά δίχτυα, από αυτό που χρησιμοποιείται τώρα (τουλάχιστον 20 - 22 χιλ. πλευράς ματιού επί του παρόντος), προκειμένου να αυξηθεί η επιλεκτικότητα τους.

   
Η τρέχουσα αλιευτική ικανότητα στη περιοχή δεν θα πρέπει να αυξηθεί.
   
Περιορισμούς στην ερασιτεχνική αλιεία, η οποία θα πρέπει να ρυθμιστεί προσεκτικά, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της στο οικοσύστημα, βάσει της υπάρχουσας επιστημονικής γνώσης